Opis (bez polskich znaków): Data wykonania (od): Data wykonania (do):
 
 
Zastrzeżenia prawne

O ile Gremi Media Spółka z o.o. inaczej nie oświadczy, zawartość domeny oraz archiwum FotoRzepy jest własnością Wydawcy dziennika RZECZPOSPOLITA - spółki Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja oraz wszelkie inne korzystanie z materiałów zawartych na stronach domeny lub archiwum Gremi Media Spółka z o.o. i gazety RZECZPOSPOLITA bez zgody lub wiedzy Gremi Media Spółka z o.o. jest zabronione.

Gremi Media Spółka z o.o. nie może i nie gwarantuje ścisłości informacji lub wszelkiego rodzaju danych, w tym także danych o charakterze informatycznym lub digitalnym (cyfrowym) przedstawionych w tej domenie z chwilą wyjścia ich poza obręb chroniony przez Gremi Media Spółka z o.o. elektronicznie lub informatycznie, nawet jeżeli będzie to wyjście danych uprawnione i dokonane za zgodą lub wiedzą Gremi Media Spółka z o.o.

Każda osoba przeglądająca lub pobierająca dane ze strony niniejszej domeny lub archiwum FotoRzepy jednocześnie oświadcza, że wie i wyraża zgodę na to oraz jest świadoma, tego że Gremi Media Spółka z o.o. nie odpowiada za jakość przesyłu tych danych przez łącza internetowe lub inne użyte, nie odpowiada za sposób działania sprzętu lub oprogramowania osoby pobierającej takie dane i nie będzie w żadnej mierze odpowiadać za zawarte w przesłanych danych informacje, które mogą być niekompletne, zawierać błędy lub być nieaktualne lub w każdy inny sposób zniekształcone, zwłaszcza jeżeli przypadki takie miały miejsce po wyjściu danych poza obręb chroniony przez Gremi Media Spółka z o.o.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z danymi pobranymi ze stron tej domeny, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z odpowiednim biurem Gremi Media Spółka z o.o. lub poinformować Gremi Media Spółka z o.o. o ewentualnych przypadkach naruszenia tych danych w sposób opisany powyżej.

Udzielenie zezwolenia na pobranie lub korzystanie ze zdjęcia (zdjęć), do których stosowne prawa należą do Spółki Gremi Media Sp. z o.o., nie oznacza, iż z zezwoleniem tym wiąże się jakakolwiek dorozumiana czy automatyczna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) albo obiektu (obiektów) na zdjęciu tym utrwalonych lub uwidocznionych, chyba że będzie to wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo z odrębnego i wyraźnego oświadczenia Spółki Gremi Media Sp. z o.o. złożonego osobie, której udzielono zezwolenia na korzystanie ze zdjęcia. W przypadku braku takiego wyraźnego oświadczenia Spółki Gremi Media Sp. z o.o., osoba korzystająca ze zdjęcia jest zobowiązana we własnym zakresie uzyskać stosowną zgodę lub zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby (osób) lub obiektu (obiektów), o ile jest ono wymagane. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez osobę korzystającą lub rozpowszechniającą Spółka Gremi Media Sp. z o.o. nie ponosi i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) lub obiektu (obiektów) przez osobę korzystającą lub rozpowszechniającą zdjęcie (zdjęcia), zarówno wobec tej osoby (osób), których wizerunek bezprawnie rozpowszechniono jak wobec osoby (osób), których prawa naruszono bezprawnym rozpowszechnianiem wizerunku obiektu (obiektów).

Gremi Media Spółka z o.o. oraz dziennik RZECZPOSPOLITA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się danymi pochodzącymi ze stron niniejszej domeny, jeżeli zostały one naruszone, zniekształcone lub zdekatualizowane w sposób będący poza zasięgiem możliwości technicznych Gremi Media Spółka z o.o. albo zostały one naruszone, zniekształcone lub zdekatualizowane przez wadliwe działanie sprzętu lub oprogramowania odbiorcy danych albo zostały użyte w sposób niezgodny z prawem, ich przeznaczeniem lub z naruszeniem niniejszych zastrzeżeń.

Gremi Media Spółka z o.o. oraz dziennik RZECZPOSPOLITA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wobec osób, które uzyskały dane ze stron niniejszej domeny w sposób nieuprawniony, bądź bez wiedzy lub zgody Gremi Media Spółka z o.o.

Materiały oraz informacje zawarte w niniejszej domenie są przedstawione na zasadzie "tak jak są" ("as it is"), bez jakiejkolwiek gwarancji, włączając w to gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tej domeny, co korzystający niniejszym przyjmuje do wiadomości. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów dostępnych za pośrednictwem niniejszej domeny do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu, nie zapewnia się także zachowania prywatności czy poufności materiałów lub nie naruszenia innych praw z nimi związanych, co korzystający niniejszym przyjmuje do wiadomości. Jakakolwiek korespondencja przesłana do niniejszej domeny w Internecie lub do Gremi Media Spółka z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a Gremi Media Spółka z o.o. nie jest zobowiązana do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji co korzystający niniejszym przyjmuje do wiadomości. Gremi Media Spółka z o.o. ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu produktów i usług co korzystający niniejszym przyjmuje do wiadomości.

Niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń w odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące na danym obszarze przepisy prawa.

Niniejsza domena może zawierać linki do innych domen w Internecie, które nie są administrowane przez Gremi Media Spółka z o.o. W takim przypadku Gremi Media Spółka z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie, zawartość lub dostępność tych domen.

Gremi Media Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie lub zakresie bez uprzedzenia.

© Copyright by Gremi Media Sp. z o.o.